آناگریلید هیدروکلراید

آناگریلید هیدروکلراید یک مهار کننده فسفودی استراز-III می باشد که هیدرولیز آدنوزین مونوفسفات حلقوی (Cyclic AMP) را کاهش می‌دهد و متعاقباً غلظت درون سلولی آن را افزایش می‌دهد.